• حمایت نوع اول / ده میلیون تومان
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي جلد كتاب کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
 • اختصاص يك غرفه 12 متر مربعی در نمايشگاه جانبي کنفرانس.
 • اختصاص یک ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • دعوت افتخاري از 20 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش
 • قراردادن بروشور و هداياي حامي در پكيج تقدیمی به شركت كنندگان
 • اختصاص نوار طولي پايين تمامي پوسترهاي همايش به ارتفاع يك ششم از كل ارتفاع پوستر (به دليل عدم تداخل شماره تلفن و وب سايت حامي درج نميگردد)
 • تخصيص يك پوستر به ابعاد 2 * 3 متر در جلوي درب ورودي سالن همايش يا در سالن همايش
 • حمایت نوع دوم / هفت میلیون تومان
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي جلد كتاب کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
 • اختصاص يك غرفه 9 متر مربعی در نمايشگاه جانبي کنفرانس.
 • اختصاص یک ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • دعوت افتخاري از 15 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.
 • اهدای لوح تقدیر همایش
 • تخصيص يك پوستر به ابعاد 2 * 3 متر در جلوي درب ورودي سالن همايش يا در سالن همايش (حق انتخاب با حامي نوع اول ميباشد)

 

 • حمایت نوع سوم / پنج میلیون تومان
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي جلد كتاب کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
 • اختصاص يك غرفه 6 متر مربعی در نمايشگاه جانبي کنفرانس.
 • اختصاص یک ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • اختصاص آگهی تمام صفحه داخل پشت جلد کتاب نمایشگاه.
 • دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش
 • قراردادن 2 عدد استند به ابعاد 90 * 200 سانتیمتر در جاهای مختلف محل برگزار همایش.

 

 • حمایت نوع چهارم / سه میلیون تومان
 • درج نام و لوگوي سازمان به عنوان حامي کنفرانس در كليه كاتالوگ‌ها، پوسترها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روي جلد كتاب کنفرانس.
 • قراردادن لوگو و نام حامی در وب سایت همایش و لینک به سایت حامی
 • اختصاص یک ساعت سخنراني كاربردي نماينده سازمان حامي مالی. با تأييد متن سخنراني توسط ستاد برگزاری.
 • اختصاص آگهی تمام صفحه در صفحات داخلی کتاب نمایشگاه.
 • دعوت افتخاري از 5 نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در همایش.
 • تقدیر ویژه و اهدای لوح تقدیر همایش.