فرم ثبت نام  همایش

نام :
Name:
نام خانوادگی :
Family name:
محل کار:
Company Name:
شغل:
Position:
تلفن همراه:
Mobile:
تلفن :
Tel:
دورنگار:
Fax:
پست الکترونیکی :
E-mail:
وب سایت :
Website:
نشانی کامل پستی :
Address:
صندوق پستی :
P.O.Box:
تاریخ تکمیل فرم :
Complete form date:
توضیحات :
جدول هزینه شرکت در همایش
3/780/000 ریال
ثبت نام کنندگان آزاد 350 هزار تومان با احتساب 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده 378 هزار تومان (وجوه را فقط و فقط به حساب بانک صادرات واریز نمایید)
با حساب 30% تخفیف
2/400/000 ریال
دانشجويان رشته­ هاي مرتبط با احتساب تخفیف و بدون مالیات بر ارزش افزوده  به شرط واریز وجه به حساب عابر بانک پاسارگاد 5021 2412 2910 5022
شماره حساب جهت واریز مبالغ
0104580413005
حساب جاری سپهر
شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا
صاحب حساب
صادرات-شعبه سردارجنگل تهران
نام بانک
4590
کد شعبه
IR220190000000104580413005
شابا

 

شماره فیش :
تاریخ فیش :
محل پرداخت :
توضیحات :
توضیح : لطفا" کلیه وجوه ثبت نام از طریق شماره حساب فوق الذکر پرداخت و مشخصات فیش مربوطه به دبیرخانه کنفرانس اعلام می گردد. در صورت استفاده از عابر بانک، شماره 16 رقمی روی عابر بانک قید گردد.